From SwPatWiki

Main: AJelenlegiSzerzoiJogiTorveny

A jelenlegi szerzöi jogi törvény

Jelenleg Magyarországon nincs olyan törvény, ami tiltaná a másolásvédelmi technológiák tanulmányozását.

A mostani DRM rendszerek működése nem megengedett a szerzői jogok miatt. A szerzői jog DRM féle korlátozásra nem ad lehetőséget.

részletes információ: http://www.hpo.hu/jogforras/9976.html

fontos részek:

9. § (1) A szerzöt a mü létrejöttétöl kezdve megilleti a szerzöi jogok - a személyhez füzödö és a vagyoni jogok - összessége.

(2) A szerzö személyhez füzödö jogait nem ruházhatja át, azok másként sem szállhatnak át és a szerzö nem mondhat le róluk.

(3)A vagyoni jogok - a (4) - (6) bekezdésekben foglaltak kivételével - nem ruházhatók át, másként sem szállhatnak át és azokról lemondani sem lehet.

4. § (1) A szerzöi jog azt illeti, aki a müvet megalkotta (szerzö).

(2)Szerzöi jogi védelem alatt áll - az eredeti mü szerzöjét megilletö jogok sérelme nélkül - más szerzö müvének átdolgozása, feldolgozása vagy fordítása is, ha annak egyéni, eredeti jellege van.

"Szabad felhasználások":

34. § (1) A mü részletét - az átvevö mü jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven - a forrás, valamint az ott megjelölt szerzö megnevezésével bárki idézheti.

(2) Nyilvánosságra hozott irodalmi vagy zenei mü részlete, vagy kisebb terjedelm ilyen önálló mü szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerzö megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben átvehetö, feltéve, hogy az átvevö müvet nem használják fel üzletszerüen. Átvételnek minösül a mü olyan mértékü felhasználása más müben, amely az idézést meghaladja.

(3) A (2) bekezdésben említett átvevö mü nem üzletszerü többszörözéséhez és terjesztéséhez nem szükséges a szerzö engedélye, ha az ilyen átvevö müvet az irányadó jogszabályoknak megfelelöen tankönyvvé vagy segédkönyvvé nyilvánítják, és a címoldalon az iskolai célt feltüntetik.

58. § (1) Az 1. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezést alkalmazni kell a szoftver csatlakozó felületének alapját képezö ötletre, elvre, elgondolásra, eljárásra, müködési módszerre vagy matematikai müveletre is.

(2) A 4. § (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell a szoftvernek az eredeti programnyelvétöl eltérö programnyelvre történö átírására is.

(3) A szoftverre vonatkozó vagyoni jogok átruházhatók.

(4) A szerzö munkaviszonyból folyó kötelessége teljesítéseként elkészített szoftverre a 30. § (3) - (4) bekezdésében foglalt rendelkezések nem vonatkoznak.

59. § (1) Eltérö megállapodás hiányában a szerzö kizárólagos joga nem terjed ki a többszörözésre, az átdolgozásra, a feldolgozásra, a fordításra, a szoftver bármely más módosítására - ideértve a hiba kijavítását is - , valamint ezek eredményének többszörözésére annyiban, amennyiben e felhasználási cselekményeket a szoftvert jogszerüen megszerzö személy a szoftver rendeltetésével összhangban végzi.

(2) A felhasználási szerzödésben sem zárható ki, hogy a felhasználó egy biztonsági másolatot készíthessen a szoftverröl, ha az a felhasználáshoz szükséges.

(3) Aki a szoftver valamely példányának felhasználására jogosult, a szerzö engedélye nélkül is megfigyelheti és tanulmányozhatja a szoftver müködését, továbbá kipróbálhatja a szoftvert annak betáplálása, képernyön való megjelenítése, futtatása, továbbítása vagy tárolása során abból a célból, hogy a szoftver valamely elemének alapjául szolgáló elgondolást vagy elvet megismerje.

60. § (1) A szerzö engedélye nem szükséges a kód olyan többszörözéséhez vagy fordításához, amely elengedhetetlen az önállóan megalkotott szoftvernek más szoftverekkel való együttes müködtetéséhez szükséges információ megszerzése érdekében, feltéve, hogy

a) e felhasználási cselekményeket a jogszerü felhasználó vagy a szoftver példányának felhasználására jogosult más személy, vagy az ö megbízottjuk végzi;

b) az együttes müködtetéshez szükséges információ az a) pontban említett személyek számára nem vált könnyen hozzáférhetövé;

c) e felhasználási cselekmények a szoftvernek azokra a részeire korlátozódnak, amelyek az együttes müködtetés biztosításához szükségesek.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása útján megszerzett információ

a) nem használható fel az önállóan megalkotott szoftverrel való együttes müködtetésen kívüli célra;

b) mással nem közölhetö, kivéve, ha az önállóan megalkotott szoftverrel való együttes müködtetés ezt szükségessé teszi;

c) nem használható fel a kifejezési formájában lényegében hasonló másik szoftver kifejlesztéséhez, elöállításához és forgalomba hozatalához, sem pedig a szerzöi jog megsértésével járó bármely más cselekményhez.

(3) Az (1) - (2) bekezdésben szabályozott cselekményekre a 33. § (2) bekezdését értelemszerüen alkalmazni kell.

(4) A 34. § (2) bekezdése és a 38. § (1) bekezdése a szoftverre nem alkalmazható. A 49. § (1) bekezdésében szabályozott határidö szoftver esetében négy hónap.

(5) Nem kötelezö a szoftver felhasználására vonatkozó szerzödés írásba foglalása a szoftver müpéldányának a kereskedelmi forgalomban történö megszerzése esetén.

Retrieved from http://swpat.zpok.hu/pmwiki/pmwiki.php/Main/AJelenlegiSzerzoiJogiTorveny
Page last modified on June 14, 2005, at 05:38 PM