view · edit · attach · print · history

Köszönet-demonstráció: ilyen is van

Ritka alkalomra kerül sor csütörtökön, a Lengyel Nagykövetség eltt. Civil szervezetek vonulnak az utcára fáklyákkal azért, hogy köszönetet mondjanak. Üdít színfolt a világ különféle visszásságai ellen tartott demonstrációk között.

2005. Február 10.-én a Lengyel Nagykövetség (1062 Budapest, Városligeti fasor 16.) eltt számos civil szervezet nyilvánít köszönetet mindazoknak, akik segítettek a szoftverszabadalmak bevezetése elleni küzdelemben, különösen a lengyel népnek és kormányának.

Mint ismeretes, a lengyel kormány eddig két ízben akadályozta meg, hogy a direktívát az EU halászati Tanácsa formálisan elfogadja, ezzel teremtette meg a lehetségét annak, hogy az Európai Parlament jogi bizottsága -- fként szintén lengyel képviselk kezdeményezésére -- döntést hozzon a direktíva tárgyalási folyamatának újraindításáról. A döntésben magyar Európa Parlamenti képviselk is részt vettek. A magyar kormány egyoldalú nyilatkozatot csatolt a Tanács szövegéhez. Ennek elérésében több magyar parlamenti képviselnek is szerepe van.

A demonstráció szervezi ezzel a köszönetnyilvánítással szeretnék kifejezni az elért eredmények feletti örömüket, és egyben figyelmeztetni arra, hogy a szoftverszabadalmak ügye még nem ért véget; a Tanácsnak el kell kezdenie a direktíváról az érdemi tárgyalásokat, a Bizottságnak pedig -- egy demokratikus szervezetben elvárható módon -- figyelembe kell vennie a Parlament döntését.

A demonstráció szervezi:

 • Alapítvány a Szabad Szoftverek Magyarországi Népszersítéséért és Honosításáért (FSF.hu),
 • Összefogás a Szabad szoftverek elterjesztéséért Alapítvány (FSN.hu),
 • Magyar BSD Egyesület (MBSDE),
 • Zöld Pók Alapítvány (ZPOK),
 • Net-Felhasználók Érdekvédelmi Társasága Egyesület (NetÉrt),
 • Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ)
 • Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) informatikai szakosztálya

Menetrend:

    16:30 Gyülekezés 
    17:00 Köszönt, beszéd
    17:30 Köszönlevél átadása
    17:45 Esetleges interjúk a sajtó számára
    18:00 Befejezés és szétoszlás.

További információ: internet: swpat.zpok.hu email: Magosányi Árpád mag[kukac]zpok.hu telefonszám: 20/3547513


A direktíva rövid története

A számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatóságáról szóló Európai Uniós irányelv meglehetsen sok feszültséget váltott ki a nemzetközi nagyvállalatok és a kisvállalkozások, valamint az Európai Tanács és az Európai Parlament között. Az ellentét lényegét tekintve abból fakad, hogy a jelenlegi direktíva megszövegezésének két olvasata van: az egyik megenged, azaz lehetvé teszi a szoftverek szabadalmazhatóságát, míg a másik olvasat szerint "kellen" szigorú.

Az uniós törvényhozási folyamat sajátosságából adódóan a Tanács a nagyvállalatoknak kedvez álláspontot képvisel, míg az Európai Parlament a kis- és középvállalkozások érdekeit képviseli. Abban mindkét fél nyilvánosan egyetért, hogy szükség van egy egyértelm irányelvre, és hogy ennek az irányelvnek egyértelmen ki kell zárnia a szoftverek szabadalmazhatóságának lehetségét. Ez utóbbi kitétel sajnos tényszeren és kimutathatóan nem teljesül a jelenlegi direktívában, mely számos kiskaput tartalmaz a deklarált cél kijátszására.

Sajnálatos módon azonban ezeket a kiskapukat a Bizottság és a Tanács tudatosan nem hajlandó meglátni, és módszeresen nem veszi tekintetbe a demokratikus elvek alapján mköd Európai Parlamentet és az uniós eljárási szabályokat. Érdekeik érvényesítése során meglehetsen ers politikai nyomást gyakorolnak mindenkire, aki ellenzi az uniós direktíva jelenlegi megfogalmazását.

Ennek ellenére Lengyelország volt az egyetlen ország, amely nyíltan ellenszegült a Tanácsnak és a Bizottságnak és meghiúsította azt, hogy a 2004. december 21-ei Halászati és Mezgazdasági Tanács ülésén elfogadják a számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatóságáról szóló irányelvet. A rájuk nehezed nyomás ellenére, nemhogy egyszer, de kétszer is leszedették a szoftverek szabadalmazhatóságát a Halászati Tanács napirendjérl: 2005. január 24-én ismét kitartóan képviselték a Tanácsban az Európai Parlament által képviselt értékrendeket.

A demokrácia melletti szilárd elkötelezettségüket visszaigazolta az Európai Parlament jogi bizottságának ülése, mely 2005. február 2-án a számítógéppel kapcsolatos találmányok szabadalmaztathatóságáról szóló direktívajavaslat visszavonását kérte az Európai Bizottságtól. A képviselk elsöpr többséggel, 19 igen és két nem szavazat, valamint egy tartózkodás mellett utasították el a vitatott irányelvtervezetet, melyet tavaly május 18-án fogadott el az Európa Tanács.

A lengyel álláspont megingathatatlansága a biztosítéka annak, hogy a Európai Tanács és a Bizottság elbb-utóbb kénytelen tekintetbe venni az Európai Parlament legitimitását.

A történtekre való tekintettel mélységes tisztelettel és hálás köszönettel tartozunk tehát a lengyeleknek, hogy tetteikkel kiállnak az oly sokat dédelgetett és hangoztatott demokratikus értékek mellett. Köszönjük a lengyel képviselknek, hogy elérték: a direktíva tárgyalását az EU elölrl kezdi, ezzel teremtve meg a lehetségét hogy egy átgondolt, minden szempontot figyelembe vev szabályozásunk legyen. Köszönjük a lengyel civileknek hogy ösztönözték és támogatták kormányukat ebben a rendkívül fontos, ám nyilvánvalóan néha kellemetlen feladatban. Bízunk benne, hogy a hagyományos lengyel-magyar barátság ereje megersíti a magyar kormányt is abban a felismerésben, hogy a Tanács az európai és a nemzeti érdekek érvényesítésének fóruma.

view · edit · attach · print · history
Page last modified on February 09, 2005, at 11:44 AM