view · edit · attach · print · history

A Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ), Net-Felhasználók Érdekvédelmi Társasága Egyesület (NETÉRT), Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) informatikai szakosztálya, Alapítvány a Szabad Szoftverek Magyarországi Népszerűsítéséért és Honosításáért (FSF.hu), Összefogás a Szabad szoftverek elterjesztéséért Alapítvány (FSN.hu), Magyar BSD Egyesület (MBSDE), Zöld Pók Alapítvány (ZPOK)

véleménye az EP jogi bizottsága elé kerülő módosító indítványokról:

Bevezető

Jelenleg a törvényalkotási folyamatnak az a szakasza történik, amikor a Parlament módosítja a szöveget. Az EKTB szellemi tulajdon munkacsoportja a kormányzat számára állít elő javaslatot, amelyet az a Tanácsban tud képviselni, amikor a Parlament elvégezte munkáját.

A Tanács két lehetőség közül választhat: elfogadja a Parlament módosításait, vagy nem. Ennek fényében a munkacsoport javaslata logikusan arra terjedhet ki, hogy mely módosítók elfogadása feltétlenül szükséges a Parlament változatának elfogadásához, és melyeknek az elfogadása esetén nem szabad elfogadni a direktívát.

Több olyan módosító javaslat is van, amely a Tanács szövegének elutasítását javasolja. Mivel a Tanácsnak ez esetben nincs további szerepe a törvényhozási folyamatban, ezek a módosítók a munkacsoport számára irrelevánsak.


Feltétlenül szükséges módosítások:


A Tanács közös álláspontjának elfogadási körülményei, az ahhoz csatolt kirívóan nagy számú egyoldalú nyilatkozat egyértelművé teszi, hogy a szöveget alaposan módosítani kell.

Az alábbi módosítók feltétlenül szükségesek:

- 42=43 esetleg 1: computer _aided_ invention (esetleg controlled)

Ezek a módosítók "számítógéppel megvalósított találmányok" kifejezést cserélik le a Tanács sajtóközleményéből származó, annál egyértelműbb "számítógéppel segített (irányított) találmányok" kifejezésre.

- 46=47 vagy 45; esetleg 23, 48: limits

Ezek a módosítók egyértelművé teszik azt a nagyon sok állam és a Tanács által is megfogalmazott célt, hogy a direktíva célja a jelenlegi nyakló nélküli szabadalmazási gyakorlat megfelelő korlátok közé szorítása.

- 50=51; esetleg 24, 52, 54: art 2a

Ezek a módosítók azt érik el, hogy a számítógép használatától önmagában még nem lesz valami találmány.

- 57=62=63 vagy 60, 61; esetleg 25, 59, 64

Ezek a módosítók nyilvánvalóvá teszik, hogy a technológiai hozzájárulásnak teljes egészében a technika területére kell esnie.

- 70=71; esetleg 26, 27, 68=74, 72, 76: A "technikai" és a "technika területe" definíciója

Ez a legfontosabb része a direktívának. A 70=71 egyszerű, elegáns és pontos definíciót ad, valamint rámutat arra a fontos tényre, hogy a szabadalom a kísérletezésbe fektetett erőforrások honorálása.

- 77=78=79, esetleg 75 vagy 81=82: ipari alkalmazás

A módosítók mindegyike egyértelművé teszi, hogy az ipar anyagi javakat termel, a 77=78=79 pedig explicit kizárja az információs javak termelését mint ipari alkalmazást.

- 28 : információfeldolgozás

Egyértelművé teszi, hogy az EPO értelmezése, amely szerint az adatnak valami köze lenne a technológiához csak azért mert végül egy technológiai eszközön reprezentálódik, téves.

- 88=89, 91 vagy 30; esetleg 90, 85, 86=29, 87

A tanács szövege összekeverte a technikai hozzájárulást és a feltalálói lépést, így a saját 2(b) cikkelyének mondva ellent. Ezt az ellentmondást oldják fel ezek a módosítók.

- 215=217; esetleg 212, 11=216

A tanács szövege törvényesíti az ESZH jelenlegi doktrínáját, miszerint a "műszaki hozzájárulás az egy feltalálói lépés". Ezt a helytelen megközelítést orvosolják a módosítások.

- 12=220=221=222=223=224=225: technikai hozzájárulás szükségessége

A dolgok jelenlegi állásához történő technikai hozzájárulás a szabadalmazhatóság feltétele.

- 111=112=113=115: adatfeldolgozás kizárása (I)

Az adatfeldolgozás során a hatékonyságnövelő megoldásokat kizárja a szabadalmazhatóság alól. Ez mind az angol (Gale), mind a német (BPatG az Error Search esetről) esetjogot kodifikálja. Ahogy a BPatG kimondta: ha a számítási hatékonyság növelése technikai hozzájárulás lenne, akkor minden szám<tógéppel segített üzleti módszer szabadalmazhatóvá válna.

- 110=114=92=93=95=32: adatfeldolgozás kizárása (II)

Az adatfeldolgozást kizárja a technika területéről. Ezzel egyértelművé teszi, hogy a direktíva megfelel a TRIPSnek.

- 227: a számítógép önmagában nem elég

Egyértelművé teszi, hogy a számítógép futó megemlítése nem tesz szabadalmazhatóvá egy ötletet.

- 99=100=101; vagy 97, esetleg 103: a program, mint olyan

A Tanács szövege lehetővé tette volna azt az értelmezést, hogy a számítógépi program "mint olyan" az csak a forráskód vagy tárgykód lehet, így téve az EPC 52. cikkelyét értelmetlenné. A javaslatok a Tanács megfogalmazását pontosítva egyértelműsítik, hogy a szoftver nem találmány. A 99=100=101 egy kiemelkedően fontos módosítás.

- 104=105=106; esetleg 98, 108: a program definíciója

A Tanács szövege az EPO "további technikai hatás" doktrínáját legalizálta volna. A módosítók egyértelművé teszik, hogy szoftverben önmagában nem lehet szabadalmazható dolgot csinálni.

- 119=120=121 vagy 118; esetleg 116, 117, 33: teljes termék

A módosítók megkövetelik, hogy a számítógéppel segített találmány csak teljes termékként, a hozzá tartozó (technikai hozzájárulást adó) eszközzel vagy termelő folyamatként legyen igényelhető.

- 122=123=141=143; esetleg 134, 135: szólásszabadság

Biztosítja, hogy információ publikálása ne lehessen szabadalmi bitorlás.

- 124=125: forráskód

Biztosítja, hogy ha a találmány leírásához egy szoftver működésének leírását kell megadni, az korrekt módon, az algoritmus publikálásával történjék.

- 128=129=130=131=132; esetleg 34: programra vonatkozó igénypont tilalma A programra vonatkozó igénypont tilalmát a Tanács szövege egy könnyen teljesíthető kivétellel semmissé tette. A módosítók ezt csinálják vissza.

- 238; esetleg 17, 237: a szoftver eleme mint szabadalomsértés

A módosítók eltávolítják annak sugalmazását, hogy a szoftver eleme sérthet szabadalmat. a 17 és a 237 még indokol is.

- 156=157=159; 66=69=80=84 esetleg 35, 145=146=149, 147: interoperabilitás Az interoperabilitás céljából használni a szabadalmazott technológiát nem szabadalomsértés

- 250=252 interoperabilitás

Törli azt a sugalmazást, hogy az interoperabilitási igényeket a versenyjogon keresztül kell érvényre juttatni

- 21=255

A szerzői jogi direktívával kapcsolatban a szabadalmak számára az interoperabilitási jogot alapozza meg

Valamint a további módosítási indítványokat támogatjuk a felügyeleti bizottságok, jogharmonizáció (pl. TRIPS, szerzői jogok) ill. definíciók tárgykörében:

Felügyeleti Bizottság: 36, 37, 39, 169, 38=170=171, 178, 179.

Harmonizáció: 2, 181, 3, 182, 4, 183, 7=193, 22, 256.

Definíciók, magyarázatok: kívánatosak a 186=187=188, 6=191=192, 196=197=198, 199, 202=203, 10, 211, 15=231, 18, 242, 19=244=245=246, 20, 247 módosítások esetleg az 5, 185, 189, 184, 190, 8, 200, 9=204, 206, 230, 232=233=234=235, 248.


Feltétlenül elvetendő módosítások:


- Mindenképpen elvetendő: 127 az indirekt bitorlást kodifikálná

- Mindenképpen elvetendő: 133 az indirekt bitorlást kodifikálná

- Mindenképpen elvetendő: 249 a „szellemi tulajdonjog” ködösítésével operál, megpróbálván általánosítani a szabadalmi védelem intézményét. Eme dogmatikus kijelentéssel szemben a szerzői jog sokkal inkább megfelel ezen a területen a „szellemi tulajdonjog” védelmére, mint a szabadalom.

- 49 Azt állítja, hogy a szoftver technikai hozzájárulást "csinál". Ez nem igaz.

- 55 Az Tanács és a Bizottság kritizálta az Európai Szabadalmi Szerződésre való hivatkozást. Nem követeli meg, hogy a technikai hozzájárulásnak technikai aspektusa legyen.

- 58 Túl összetett, és csak annyit követel, hogy a technikai hozzájárulás rendelkezzen technikai tulajdonsággal. Ezt egy számítógép futólagos megemlítésével abszolválni lehetne.

- 65 Annyira egyszerű, hogy nem mond semmit a találmány és a technikai hozzájárulás kapcsolatáról, és értelmezhető úgy is, hogy csak a problémának kell a technika területére esnie, a megoldásnak nem.

- 67 Pontatlan és félreértelmezhető fogalmazás

- 73 Azt állítja, hogy az információfeldolgozás a technológia területére eshet

- 205 Bonyolult megfogalmazás, ami semmit nem tesz egyértelművé

- 228 Bonyolult és félreértelmezhető megfogalmazás

- 16=236 Jó a célja, de nagyon zavaros.

- 213 Összekeveri a technikai hozzájárulást és a feltalálói lépést

- 214 Összekeveri a technikai hozzájárulást és a feltalálói lépést

- 13=226 Értelmezhető úgy is, hogy a szoftver képes technikai hozzájárulásra.

- 240 Az EPO probléma-megoldás-feltalálói lépés megközelítését legitimálná, amely segítségével minden amiben számítógép szerepel, szabadalmazható lenne.

- 102 Mellébeszélés. Az hogy a programozó biztos lehet benne, hogy a programjáért majd beperlik, nem segíti elő az innovációt.

- 107 Az EPO "további technikai hatás" doktrínáját legalizálná.

- 126 Zavaros.

- 243 Az interoperabilitás szabadságát relativizálja. - 158, 140, 144

Nem tudni mit takarnak az indítványok: túlságosan általánosak. - 241

Ez a módosítás gyengítené az 5.1 b cikkelyben esetleg elfogadottakat.

- 137

Feltételezi, hogy már vannak szoftver igénypontok. - 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 160:

Azért veszélyesek, mert a fogalmakat nem eléggé körültekintően használják, így pl. könnyen az interoperabilitás korlátozására lehet őket használni.

- 243

Nem teszi világosabbá a TRIPS értelmezését. - 163

Egy nagyon propagandisztikus érv húzódik meg a szövegben, miszerint a KKV-k szabadalmakat akarnak a szoftverekre. Ezt számos független felmérés cáfolja, szükségtelen egy további EU Bizottság felállítása.

- 253, 201 Felesleges ismétlések, félrefordítások.

view · edit · attach · print · history
Page last modified on June 12, 2005, at 02:21 AM