view · edit · attach · print · history

Main.AJelenlegiSzerzoiJogiTorveny History

Hide minor edits - Show changes to markup

June 14, 2005, at 05:38 PM by xmouse -
Changed lines 14-15 from:
to:

A mostani DRM rendszerek működése nem megengedett a szerzői jogok miatt. A szerzői jog DRM féle korlátozásra nem ad lehetőséget.

June 14, 2005, at 05:36 PM by xmouse -
Changed lines 1-2 from:

A jelenlegi szerzöi jogi törvény

to:

A jelenlegi szerzöi jogi törvény

March 13, 2005, at 08:39 PM by xmouse -
Changed lines 10-11 from:
  • A szerz? engedélye nem szükséges a kód olyan többszörözéséhez vagy fordításához, amely elengedhetetlen az önállóan megalkotott szoftvernek más szoftverekkel való együttes m?ködtetéséhez szükséges információ megszerzése érdekében
to:
  • A szerzö engedélye nem szükséges a kód olyan többszörözéséhez vagy fordításához, amely elengedhetetlen az önállóan megalkotott szoftvernek más szoftverekkel való együttes müködtetéséhez szükséges információ megszerzése érdekében
March 13, 2005, at 08:39 PM by xmouse -
Changed lines 10-11 from:
to:
  • A szerz? engedélye nem szükséges a kód olyan többszörözéséhez vagy fordításához, amely elengedhetetlen az önállóan megalkotott szoftvernek más szoftverekkel való együttes m?ködtetéséhez szükséges információ megszerzése érdekében
March 13, 2005, at 07:56 PM by xmouse -
Added lines 44-97:

58. § (1) Az 1. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezést alkalmazni kell a szoftver csatlakozó felületének alapját képezö ötletre, elvre, elgondolásra, eljárásra, müködési módszerre vagy matematikai müveletre is.

(2) A 4. § (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell a szoftvernek az eredeti programnyelvétöl eltérö programnyelvre történö átírására is.

(3) A szoftverre vonatkozó vagyoni jogok átruházhatók.

(4) A szerzö munkaviszonyból folyó kötelessége teljesítéseként elkészített szoftverre a 30. § (3) - (4) bekezdésében foglalt rendelkezések nem vonatkoznak.

59. § (1) Eltérö megállapodás hiányában a szerzö kizárólagos joga nem terjed ki a többszörözésre, az átdolgozásra, a feldolgozásra, a fordításra, a szoftver bármely más módosítására - ideértve a hiba kijavítását is - , valamint ezek eredményének többszörözésére annyiban, amennyiben e felhasználási cselekményeket a szoftvert jogszerüen megszerzö személy a szoftver rendeltetésével összhangban végzi.

(2) A felhasználási szerzödésben sem zárható ki, hogy a felhasználó egy biztonsági másolatot készíthessen a szoftverröl, ha az a felhasználáshoz szükséges.

(3) Aki a szoftver valamely példányának felhasználására jogosult, a szerzö engedélye nélkül is megfigyelheti és tanulmányozhatja a szoftver müködését, továbbá kipróbálhatja a szoftvert annak betáplálása, képernyön való megjelenítése, futtatása, továbbítása vagy tárolása során abból a célból, hogy a szoftver valamely elemének alapjául szolgáló elgondolást vagy elvet megismerje.

60. § (1) A szerzö engedélye nem szükséges a kód olyan többszörözéséhez vagy fordításához, amely elengedhetetlen az önállóan megalkotott szoftvernek más szoftverekkel való együttes müködtetéséhez szükséges információ megszerzése érdekében, feltéve, hogy

a) e felhasználási cselekményeket a jogszerü felhasználó vagy a szoftver példányának felhasználására jogosult más személy, vagy az ö megbízottjuk végzi;

b) az együttes müködtetéshez szükséges információ az a) pontban említett személyek számára nem vált könnyen hozzáférhetövé;

c) e felhasználási cselekmények a szoftvernek azokra a részeire korlátozódnak, amelyek az együttes müködtetés biztosításához szükségesek.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása útján megszerzett információ

a) nem használható fel az önállóan megalkotott szoftverrel való együttes müködtetésen kívüli célra;

b) mással nem közölhetö, kivéve, ha az önállóan megalkotott szoftverrel való együttes müködtetés ezt szükségessé teszi;

c) nem használható fel a kifejezési formájában lényegében hasonló másik szoftver kifejlesztéséhez, elöállításához és forgalomba hozatalához, sem pedig a szerzöi jog megsértésével járó bármely más cselekményhez.

(3) Az (1) - (2) bekezdésben szabályozott cselekményekre a 33. § (2) bekezdését értelemszerüen alkalmazni kell.

(4) A 34. § (2) bekezdése és a 38. § (1) bekezdése a szoftverre nem alkalmazható. A 49. § (1) bekezdésében szabályozott határidö szoftver esetében négy hónap.

(5) Nem kötelezö a szoftver felhasználására vonatkozó szerzödés írásba foglalása a szoftver müpéldányának a kereskedelmi forgalomban történö megszerzése esetén.

March 12, 2005, at 09:41 PM by xmouse -
Changed lines 5-6 from:
to:
  • irodalom
  • tudomány
  • müvészet minden alkotása
  • Valamely ötlet, elv, elgondolás, eljárás, müködési módszer vagy matematikai müvelet nem lehet tárgya a szerzöi jogi védelemnek.
March 12, 2005, at 09:36 PM by xmouse -
Changed lines 3-4 from:
to:
  • A szerzöt a mü létrejöttétöl megilletik a szerzöi jogok
  • szerzöi jogi védelem alá tartozhatnak a következök:
March 12, 2005, at 09:23 PM by xmouse -
Added lines 4-8:

Jelenleg Magyarországon nincs olyan törvény, ami tiltaná a másolásvédelmi technológiák tanulmányozását.

Deleted lines 10-13:

Jelenleg Magyarországon nincs olyan törvény, ami tiltaná a másolásvédelmi technológiák tanulmányozását.

Changed lines 13-15 from:

9. § (1) A szerzöt a mü létrejöttét?l kezdve megilleti a szerzöi jogok - a személyhez füzödö és a vagyoni jogok - összessége.

to:

9. § (1) A szerzöt a mü létrejöttétöl kezdve megilleti a szerzöi jogok - a személyhez füzödö és a vagyoni jogok - összessége.

Changed lines 30-35 from:

34. § (1) A mü részletét - az átvevö mü jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven - a forrás, valamint az ott megjelölt szerz? megnevezésével bárki idézheti.

(2) Nyilvánosságra hozott irodalmi vagy zenei m? részlete, vagy kisebb terjedelm ilyen önálló mü szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerzö megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben átvehet?, feltéve, hogy az átvevö müvet nem használják fel üzletszerüen. Átvételnek minösül a mü olyan mértékü felhasználása más müben, amely az idézést meghaladja.

to:

34. § (1) A mü részletét - az átvevö mü jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven - a forrás, valamint az ott megjelölt szerzö megnevezésével bárki idézheti.

(2) Nyilvánosságra hozott irodalmi vagy zenei mü részlete, vagy kisebb terjedelm ilyen önálló mü szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerzö megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben átvehetö, feltéve, hogy az átvevö müvet nem használják fel üzletszerüen. Átvételnek minösül a mü olyan mértékü felhasználása más müben, amely az idézést meghaladja.

March 11, 2005, at 08:21 PM by xmouse -
Changed lines 1-3 from:

A jelenlegi szerzöi jogi törvény

to:

A jelenlegi szerzöi jogi törvény

March 11, 2005, at 03:25 PM by 80.98.138.132 -
Changed lines 12-17 from:

9. § (1) A szerz?t a m? létrejöttét?l kezdve megilleti a szerz?i jogok - a személyhez füzödö és a vagyoni jogok - összessége.

(2) A szerz? személyhez f?z?d? jogait nem ruházhatja át, azok másként sem szállhatnak át és a szerz? nem mondhat le róluk.

to:

9. § (1) A szerzöt a mü létrejöttét?l kezdve megilleti a szerzöi jogok - a személyhez füzödö és a vagyoni jogok - összessége.

(2) A szerzö személyhez füzödö jogait nem ruházhatja át, azok másként sem szállhatnak át és a szerzö nem mondhat le róluk.

Changed lines 21-26 from:

4. § (1) A szerz?i jog azt illeti, aki a m?vet megalkotta (szerz?).

(2)Szerz?i jogi védelem alatt áll - az eredeti m? szerz?jét megillet? jogok sérelme nélkül - más szerz? m?vének átdolgozása, feldolgozása vagy fordítása is, ha annak egyéni, eredeti jellege van.

to:

4. § (1) A szerzöi jog azt illeti, aki a müvet megalkotta (szerzö).

(2)Szerzöi jogi védelem alatt áll - az eredeti mü szerzöjét megilletö jogok sérelme nélkül - más szerzö müvének átdolgozása, feldolgozása vagy fordítása is, ha annak egyéni, eredeti jellege van.

Changed lines 32-35 from:

(2) Nyilvánosságra hozott irodalmi vagy zenei m? részlete, vagy kisebb terjedelm? ilyen önálló m? szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerzö megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben átvehet?, feltéve, hogy az átvev? m?vet nem használják fel üzletszer?en. Átvételnek min?sül a m? olyan mérték? felhasználása más m?ben, amely az idézést meghaladja.

(3) A (2) bekezdésben említett átvev? m? nem üzletszer? többszörözéséhez és terjesztéséhez nem szükséges a szerz? engedélye, ha az ilyen átvev? m?vet az irányadó jogszabályoknak megfelel?en tankönyvvé vagy segédkönyvvé nyilvánítják, és a címoldalon az iskolai célt feltüntetik.

to:

(2) Nyilvánosságra hozott irodalmi vagy zenei m? részlete, vagy kisebb terjedelm ilyen önálló mü szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerzö megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben átvehet?, feltéve, hogy az átvevö müvet nem használják fel üzletszerüen. Átvételnek minösül a mü olyan mértékü felhasználása más müben, amely az idézést meghaladja.

(3) A (2) bekezdésben említett átvevö mü nem üzletszerü többszörözéséhez és terjesztéséhez nem szükséges a szerzö engedélye, ha az ilyen átvevö müvet az irányadó jogszabályoknak megfelelöen tankönyvvé vagy segédkönyvvé nyilvánítják, és a címoldalon az iskolai célt feltüntetik.

March 11, 2005, at 03:15 PM by 80.98.138.132 -
Changed lines 7-9 from:

Jelenleg Magyarországon nincs olyan törvény, ami tiltaná a ?másolásvédelmi technológiák tanulmányozását?.

to:

Jelenleg Magyarországon nincs olyan törvény, ami tiltaná a másolásvédelmi technológiák tanulmányozását.

Changed lines 29-34 from:

34. § (1) A m? részletét - az átvev? m? jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven - a forrás, valamint az ott megjelölt szerz? megnevezésével bárki idézheti.

(2) Nyilvánosságra hozott irodalmi vagy zenei m? részlete, vagy kisebb terjedelm? ilyen önálló m? szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerz? megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben átvehet?, feltéve, hogy az átvev? m?vet nem használják fel üzletszer?en. Átvételnek min?sül a m? olyan mérték? felhasználása más m?ben, amely az idézést meghaladja.

to:

34. § (1) A mü részletét - az átvevö mü jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven - a forrás, valamint az ott megjelölt szerz? megnevezésével bárki idézheti.

(2) Nyilvánosságra hozott irodalmi vagy zenei m? részlete, vagy kisebb terjedelm? ilyen önálló m? szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerzö megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben átvehet?, feltéve, hogy az átvev? m?vet nem használják fel üzletszer?en. Átvételnek min?sül a m? olyan mérték? felhasználása más m?ben, amely az idézést meghaladja.

Deleted lines 35-36:

FIXME: az a rész, amelyik a szabad felhasználásokat digitális másolás esetén tiltja

March 11, 2005, at 12:53 PM by Mag -
Added lines 27-28:

"Szabad felhasználások":

Changed lines 35-37 from:

(3) A (2) bekezdésben említett átvev? m? nem üzletszer? többszörözéséhez és terjesztéséhez nem szükséges a szerz? engedélye, ha az ilyen átvev? m?vet az irányadó jogszabályoknak megfelel?en tankönyvvé vagy segédkönyvvé nyilvánítják, és a címoldalon az iskolai célt feltüntetik.

to:

(3) A (2) bekezdésben említett átvev? m? nem üzletszer? többszörözéséhez és terjesztéséhez nem szükséges a szerz? engedélye, ha az ilyen átvev? m?vet az irányadó jogszabályoknak megfelel?en tankönyvvé vagy segédkönyvvé nyilvánítják, és a címoldalon az iskolai célt feltüntetik.

FIXME: az a rész, amelyik a szabad felhasználásokat digitális másolás esetén tiltja

March 10, 2005, at 05:10 PM by 80.98.138.132 -
Added lines 1-33:

A jelenlegi szerzöi jogi törvény

részletes információ: http://www.hpo.hu/jogforras/9976.html

Jelenleg Magyarországon nincs olyan törvény, ami tiltaná a ?másolásvédelmi technológiák tanulmányozását?.

fontos részek:

9. § (1) A szerz?t a m? létrejöttét?l kezdve megilleti a szerz?i jogok - a személyhez füzödö és a vagyoni jogok - összessége.

(2) A szerz? személyhez f?z?d? jogait nem ruházhatja át, azok másként sem szállhatnak át és a szerz? nem mondhat le róluk.

(3)A vagyoni jogok - a (4) - (6) bekezdésekben foglaltak kivételével - nem ruházhatók át, másként sem szállhatnak át és azokról lemondani sem lehet.

4. § (1) A szerz?i jog azt illeti, aki a m?vet megalkotta (szerz?).

(2)Szerz?i jogi védelem alatt áll - az eredeti m? szerz?jét megillet? jogok sérelme nélkül - más szerz? m?vének átdolgozása, feldolgozása vagy fordítása is, ha annak egyéni, eredeti jellege van.

34. § (1) A m? részletét - az átvev? m? jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven - a forrás, valamint az ott megjelölt szerz? megnevezésével bárki idézheti.

(2) Nyilvánosságra hozott irodalmi vagy zenei m? részlete, vagy kisebb terjedelm? ilyen önálló m? szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerz? megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben átvehet?, feltéve, hogy az átvev? m?vet nem használják fel üzletszer?en. Átvételnek min?sül a m? olyan mérték? felhasználása más m?ben, amely az idézést meghaladja.

(3) A (2) bekezdésben említett átvev? m? nem üzletszer? többszörözéséhez és terjesztéséhez nem szükséges a szerz? engedélye, ha az ilyen átvev? m?vet az irányadó jogszabályoknak megfelel?en tankönyvvé vagy segédkönyvvé nyilvánítják, és a címoldalon az iskolai célt feltüntetik.

view · edit · attach · print · history
Page last modified on June 14, 2005, at 05:38 PM