view · edit · attach · print · history

AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM EURÓPAI INTEGRÁCIÓS ÁLLAMTITKÁRA A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ELNÖKHELYETTESE

Tervezet (2005. június 1.)

Előterjesztés az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság részére a számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatóságáról szóló irányelvjavaslatra a második olvasatban beérkezett európai parlamenti módosító javaslatok támogathatóságáról

Budapest, 2005. június

I. Előzmények

A számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatóságáról szóló irányelvjavaslatot (a továbbiakban: irányelvjavaslat) az Európai Bizottság 2002. február 20-án terjesztette elő. Az Európai Parlamentben 2003. június 18-án készült el a jogi és belső piaci bizottság jelentése az irányelvjavaslatról. A Versenyképességi Tanács 2002. november 14-én módosításokat is tartalmazó közös megközelítést fogadott el. Az irányelvjavaslat tárgyalásának első olvasatában az Európai Parlament 2003. szeptember 24-én szavazott az irányelvjavaslathoz beérkezett módosító javaslatokról, 64 javaslat elfogadásával. A Bizottság a megszavazott módosító javaslatok támogathatóságáról állást foglalva 21 módosító javaslatot tartott elfogadhatónak. A Coreper I több ízben, 2004. április 21-én, 28-án, 30-án és május 5-én is megvitatta az irányelvjavaslatot. A Versenyképességi Tanács a május 18-i ülésén - a Magyarország által is támogatott szöveget megszavazva - politikai megállapodást fogadott el. A Versenyképességi Tanácsban 2004. május 18-án elfogadott közös álláspontot valamennyi nyelvi változat elkészültét követően a Tanács 2005. március 7-én fogadta el, majd a közös álláspontot a második olvasat lefolytatása végett 2005. március 9-én továbbította az Európai Parlamentnek. Az Európai Parlament a közös álláspontot 2005. április 14-én vette munkába.

Az Európai Parlament kijelölt jogi bizottságának tagja, Michel Rocard (FR) mint az irányelvjavaslat rapportőre elkészítette a második olvasatra vonatkozó ajánlástervezetét, amely 39 módosító javaslatot tartalmazott. Az Európai Parlament képviselői további módosító javaslatokat terjesztettek elő, aminek eredményeképpen - a Rocard-javaslatokkal együtt - 256 módosító javaslat érkezett be. A Rocard-ajánlástervezetet és a 40-256. számú módosító javaslatokat francia, illetve angol nyelven 2005. május 20-án továbbította az IM és az MSZH részére az Állandó Képviselet. Az EKTB 19. vállalati jogi szakértői csoportjának szellemi tulajdonért felelős alcsoportjában - a kormányzati és az érdekképviseleti munkacsoporttagok részére egyaránt - 2005. május 26-án továbbítottuk a két dokumentumot tájékoztatásul, illetve véleményezés végett. Ezen előterjesztés előkészítéséig a módosító javaslatok kapcsán a következő szervezetektől érkeztek be vélemények: Informatikai és Hírközlési Minisztérium, ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület, EICTA, "Free Software Foundation Hungary" (FSF) Alapítvány és Zöld Pók Alapítvány.

Az Állandó Képviselet, illetve a luxemburgi elnökség tájékoztatott arról, hogy az irányelvjavaslat második olvasatában a módosító javaslatokat az elnökség igen feszített menetrendben, kizárólag politikai szinten (attaché-üléseken, illetve Coreperen, azaz a szakértői munkacsoport mellőzésével) kívánja tárgyalni. Ennek érdekében 2005. május 27-én a szellemi tulajdoni attachék tartottak ülést, ahol megkezdődött a 256 módosító javaslat feldolgozása. Az attachék következő ülését 2005. június 3-ára hívták össze, ezt követően várhatóan már a 2005. június 8-10-i Coreper-ülésen napirendre kerülnek a módosító javaslatok.

Időközben, június 1-jén érkezett be az Állandó Képviseletről Michel Rocard kompromisszumos javaslata, amelyben az egyes képviselők által benyújtott módosító javaslatok alapján készített elő a rapportőr az egyes témakörökre, illetve cikkekre vonatkozóan kompromisszumos javaslatokat. Időközben sikerült beszereznünk a Rocard-ajánlástervezet angol és magyar fordítását is.

II. A módosító javaslatok

Tekintettel az elnökség által diktált, igen feszített menetrendre és a szakmai egyeztetések, valamint az EKTB jóváhagyásának szükségességére, az előterjesztők - a már beérkezett véleményekre is figyelemmel - elkészítették az egyes módosító javaslatokra vonatkozó szakmai álláspontokat tartalmazó összegző táblázatukat, amely táblázat ennek az előterjesztésnek a mellékletét képezi. A módosító javaslatok számára és az idő rövidségére figyelemmel az egyes módosító javaslatok támogatására, illetve elvetésére vonatkozó indokolást a dokumentum csak igen tömören tartalmazza, természetesen vita esetén készek vagyunk a szakmai érvek bővebb kifejtésére. A táblázatban az egyes módosító javaslatok kapcsán azok támogathatóságáról, illetve elvetéséről nyilatkozunk, valamint - külön, "köztes" kategóriaként - jelöljük azokat a módosító javaslatokat is, amelyeket szintén készek vagyunk elfogadni, de csak végső soron, a kompromisszum érdekében.

Jelezzük, hogy a magyar EP-képviselők közül Lévai Katalin és Szájer József nyújtottak be módosító javaslatokat (162., illetve 164., 166. és 174. számú módosító javaslatok). E módosító javaslatok mindegyikét támogathatónak ítéljük.

Ennek az előterjesztésnek az EKTB titkárságához történő továbbításával egyidejűleg megküldjük a titkárság részére a módosító javaslatokra, illetve az előterjesztés tervezetére beérkezett kormányzati és érdekképviseleti észrevételek gyűjteményét is.

Budapest, 2005. június " "

dr. Fazekas Judit dr. Ficsor Mihály

az Igazságügyi Minisztérium európai integrációs államtitkára

a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökhelyettese Melléklet

Módosítási javaslatok a számítógéppel megvalósított találmányokról szóló irányelvjavaslat második olvasatához

A módosító javaslat száma Hivatkozás Vélemény Megjegyzés 1. Title nem támogatjuk, kizárná a szabadalmazható találmányok egy részét

2. Recital 1 a megnevezés: lásd 1. mód., szövegezés részben elfogadható részben támogatható

3. Recital 2 ugyanaz, mint az 1. mód.

4. Recital 5 a megnevezés: lásd 1. mód., szövegvégi javaslat jogilag nem megfelelő, nem támogatjuk

5. Recital 6 nem támogatjuk, a TRIPS-egyezmény téves értelmezése

6. Recital 7 nem támogatjuk, jelentősen szűkítené a szabadalmazható találmányok körét (lásd 191. és 192. mód. is)

7. Recital 8 nem támogatjuk, a szoftvert kizárja a technika területéről

8. Recital 9 a javasolt kiegészítés nem jelent tartalmi többletet kompromisszumként támogatható

9. Recital 10 nem támogatjuk, zavaros fogalomkeveredések

10. Recital 11 nem támogatjuk, keveri az innováció és a találmány fogalmát, a többi felesleges

11. Recital 12 nem támogatjuk, bizonytalan feltételt vezetne be

12. Recital 13 nem támogatjuk, megnevezés: lásd 1. mód., a többi a szöveg lényegét hagyná el

13. Recital 14 nem támogatjuk, az eredetinél bonyolultabb, félrevezető megfogalmazás

14. Recital 15 nem támogatjuk, a technika állása a szabadalmi jog alapfogalma

15. Recital 16 nem támogatjuk, az algoritmus fogalmának összekeverése a számítógépi programmal

16. Recital 16a (new) nem támogatjuk, téves, zavaros megfogalmazás

17. Recital 17 nem támogatjuk, szükségtelen változtatások, indokolatlan szűkítés

18. Recital 18 nem támogatjuk, lásd 1. mód., szükségtelen felsorolás

19. Recital 19 nem támogatjuk, indokolt az eredeti szöveg megtartása

20. Recital 20 nem támogatjuk, az eredeti szöveg megfelelő

21. Recital 22 nem támogatjuk, az interoperábilitás szabályozása megfelelő

22. Recital 23 megnevezés: 1. mód., nem támogatjuk

23. Article 1 nem támogatjuk, lásd 1. mód.,

24. Article 2, point (a) nem támogatjuk, lásd 1. mód., túlzott szűkítés

25. Article 2, point (b) nem támogatjuk, a "technical contribution" fogalmát megszüntetné

26. Article 2, point (aa) (new) nem támogatjuk, a "technical" fogalmát fölöslegesen és túl szűk értelemben definiálja

27. Article 2, point (bb) (new) nem támogatjuk, a "field of technology" fogalmát próbálja definiálni, szűkítő értelmű

28. Article 2, point (bc) (new) nem támogatjuk, az "information processing method" fogalmát próbálja definiálni nagyon általánosan, fölösleges

29. Article 3, paragraph 1 (new) nem támogatjuk, ellentmondásos megfogalmazás

30. Article 3 nem támogatjuk, elveti a "technical contribution" feltételét, szűkítő megfogalmazás az "inventiv step" fogalmára

31. Article 4, paragraph 1 nem támogatjuk, szükségtelen beszúrás

32. Article 4, paragraph 2 nem támogatjuk, lényegesen szűkítené a szabadalmazható találmányok körét, szükséges az eredeti szöveg

33. Article 5, paragraph 1 nem támogatjuk, indokolatlanul szűkítő megfogalmazások

34. Article 5, paragraph 2 nem támogatjuk, elveti a korlátozott program igénypontot, helyette erős szűkítés (lásd 29. mód.)

35. Article 6, paragraph 1a (new) nem támogatjuk, a hálózatok interoperábilitásánál bizonytalan feltételek esetén nem érvényesülne a szabadalmi oltalom

36. Article 8, point (a) lásd 1. mód.

37. Article 8, point (d) lásd 1. mód.

38. Article 8, point (f) elfogadható, egyszerűsít támogatjuk

39. Article 8, point (g) lásd 1. mód.

40. Common position nem támogatjuk, téves értelmezés

41. Common position nem támogatjuk, szükséges az irányelv

42. Title nem támogatjuk, az indokolás alapján kizárná a szabadalmazható találmányok egy részét

43. Title ugyanaz, mint 42. mód.

44. Title nem támogatjuk, az eredeti megfogalmazás jobb

45. Article 1 nem támogatjuk, belopná a "computer program patents" fogalmát

46. Article 1 ugyanaz, mint 42. mód., tovább szűkítve

47. Article 1 ugyanaz, mint a 42. mód.

48. Article 1 ugyanaz, mint a 42. mód.

49. Article 2, point (ba) (new) nem támogatjuk, a "technical contribution" túlzott szűkítésével járna

50. Article 2, point (a) nem támogatjuk, részben ugyanaz, mint a 42. mód.; a "computer-implemented invention" definícióját tautológiára alapozza

51. Article 2, point (a) ugyanaz, mint az 50. mód.

52. Article 2, point (a) lényegében ugyanaz, mint az 50. mód.

53. Article 2, point (a) nem támogatjuk, a "computer-implemented invention" fogalmát leszűkítené, szövege zavaros

54. Article 2, point (a) nem támogatjuk, túlzottan szűkíti a fogalmat, lásd 48. mód. is

55. Article 2, point (a) ugyanaz, mint az 54. mód.

56. Article 2, point (a) az ESZH jelenlegi gyakorlata alapján nincs szűkítő hatása, ezért kompromisszumként elfogadható, bár nem szerencsés az ESZE beemelése az irányelvbe támogatható, ha a közösségi jogi aggályok eloszlathatók

57. Article 2, point (b) nem támogatjuk, elveti a "technical contribution" fogalmát

58. Article 2, point (b) nem támogatjuk, zavaros fogalmazással a "technical contribution"-t próbálja definiálni

59. Article 2, point (b) nem támogatjuk, a "technical contribution" teljes eddigi megfogalmazását elveti, helyette általánosságok

60. Article 2, point (b) nem támogatjuk, ugyanaz, mint az 59. mód.; bevezetné a "technical nature of a contribution" szabadalmazási kritériumot

61. Article 2, point (b) ugyanaz, mint a 60. mód.

62. Article 2, point (b) ugyanaz, mint az 57. mód.

63. Article 2, point (b) ugyanaz, mint a 62. mód.

64. Article 2, point (b) nem támogatjuk, a "technical contribution" eddigi definícióját teljesen elveti, helyette a "process"-re ad szakmailag nem megfelelő definíciót

65. Article 2, point (b) nem támogatjuk, a "technical contribution" eddigi definíciója helyett csak "a solution of a problem"

66. Article 2, point (ba) (new) az "interoperability" fogalmát túl tágan definiálja, nem támogatjuk

67. Article 2, point (ba) (new) a "technical" fogalmát próbálja definiálni, nem szerencsés, nem támogatjuk

68. Article 2, point (ba) (new) a "field of technology" fogalmát próbálja definiálni, nem megfelelő, mert szűkítő értelmű, nem támogatjuk

69. Article 2, point (ba) (new) ugyanaz, mint a 66. mód.

70. Article 2, point (ba) (new) ugyanaz, mint a 68. mód.

71. Article 2, point (ba) (new) ugyanaz, mint a 68. mód.

72. Article 2, point (ba) (new) a "technical" fogalom szűkszavú definíciója, nem zavaró, így kompromisszumként esetleg elfogadható támogatható

73. Article 2, point (ba) (new) a "field of technology" fogalmát próbálja definiálni példákkal, hogy mi tartozik bele és mi nem, nem támogatjuk

74. Article 2, point (ba) (new) ugyanaz, mint a 68. mód.

75. Article 2, point (bb) (new) az "industry" fogalmát próbálja definiálni, szűkítő értelmű, nem támogatjuk

76. Article 2, point (bb) (new) ugyanaz, mint a 68. mód.

77. Article 2, point (bb) (new) kizáró ok az "industry" fogalmából, nem helytálló, nem támogatjuk

78. Article 2, point (bb) (new) ugyanaz, mint a 77. mód.

79. Article 2, point (bb) (new) ugyanaz, mint a 77. mód.

80. Article 2, point (bc) (new) ugyanaz, mint a 66. mód.

81. Article 2, point (bc) (new) az "industry" fogalmát próbálja definiálni, szűkítő értelmű, nem támogatjuk

82. Article 2, point (bc) (new) ugyanaz, mint a 81. mód.

83. Article 2, point (bc) (new) az "information processing method" fogalmát próbálja definiálni nagyon általánosan, fölösleges, nem támogatjuk

84. Article 2, point (bd) (new) az "interoperability" újabb definíciója, véleményünk ugyanaz, mint a 66. mód.-nál

85. Article 3 a szabadalmazás feltételeinek törlését javasolja, kidobva a "technical contribution" feltételt, nem támogatjuk

86. Article 3 elveti a "technical contribution" feltételét, ellentmondásos megfogalmazás, nem támogatjuk

87. Article 3 keveri a szabadalmazási feltételeket, nem támogatjuk

88. Article 3 a 42. mód. fogalmát használva keveri a szabadalmazási feltételeket, nem támogatjuk

89. Article 3 ugyanaz, mint a 88. mód.

90. Article 3 keveri a szabadalmazási feltételeket, nem támogatjuk

91. Article 3, paragraph 1a (new) az "inventiv step" követelményére ad megszorítást (csak műszaki jellemzők), nem támogatjuk

92. Article 3, paragraph 1a (new) az adtfeldolgozást ki akarja zárni a "field of technology" köréből, nem támogatjuk

93. Article 3, paragraph 1a (new) ugyanaz, mint a 92. mód.

94. Article 3, paragraph 1a (new) beemeli a feltárás követelményét a szabadalmi jogból (ESZE 83. cikke), de a 96. módosítás jobb

95. Article 3, paragraph 1a (new) ugyanaz, mint a 92. mód.

96. Article 3a (new) ugyanaz, mint a 94., de jogszabályszerkesztési szempontból jobb támogatható

97. Article 4, paragraph 1 törli a "computer program as such" szabadalmazásának tilalmát, nem támogatjuk

98. Article 4, paragraph 2 törli a lényeges definíciókat, új fogalmakat vezet be, kevésbé egyértelmű, nem támogatjuk

99. Article 4, paragraph 1 minden programot kizárna, nem támogatjuk

100. Article 4, paragraph 1 ugyanaz, mint a 99. mód.

101. Article 4, paragraph 1 ugyanaz, mint a 99. mód.

102. Article 4, paragraph 1 magyarázatszerű kiegészítésnek a preambulumban a helye, nem támogatjuk

103. Article 4, paragraph 1 új, definiálatlan fogalmat vezet be, magyarázat, nem támogatjuk

104. Article 4, paragraph 1a (new) az első rész a "computer program" definíciója, nem itt a helye, a folytatás minden programot kizár, nem támogatjuk

105. Article 4, paragraph 2 törli a lényeges fogalmakat, helyette ugyanaz, mint a 104. mód.

106. Article 4, paragraph 2 ugyanaz, mint a 105. mód.

107. Article 4, paragraph 2 egyes területeket kategorikusan kizár, nem támogatjuk

108. Article 4, paragraph 2 a módosítás a lényeget nem érinti, ezért elfogadható támogatható

109. Article 4, paragraph 2 a módosítás elfogadható, de a 108. jobb

110. Article 4, paragraph 2a (new) lényegében ugyanaz, mint a 95. mód.

111. Article 4, paragraph 2a (new) a hatékonyságnövelő adatfeldolgozó megoldásokat kizárja, nem támogatjuk

112. Article 4, paragraph 2a (new) ugyanaz, mint a 111. mód.

113. Article 4, paragraph 2a (new) ugyanaz, mint a 111. mód.

114. Article 4a (new) ugyanaz, mint 95. mód.

115. Article 4b (new) ugyanaz, mint a 111. mód.

116. Article 5, paragraph 1 erősen leszűkíti az igényelhető találmányok körét, nem támogatjuk

117. Article 5, paragraph 1 pontatlan fogalmazás, szűkítő értelmű, nem támogatjuk

118. Article 5, paragraph 1 új fogalmakat használ, egyébként ugyanaz, mint 117. mód.

119. Article 5, paragraph 1 új fogalmat használ, egyszerűsíti a szöveget, nem támogatjuk

120. Article 5, paragraph 1 ugyanaz, mint 119. mód

121. Article 5, paragraph 1 túlzottan leegyszerűsíti a szöveget, nem támogatjuk

122. Article 5, paragraph 1a (new) nem teljesen világos, szűkítheti a találmányok körét, nem támogatjuk

123. Article 5, paragraph 1a (new) ugyanaz, mint a 122. mód.

124. Article 5, paragraph 1b (new) a "program text" nem világos fogalom, a szerzői jog része, nem támogatjuk

125. Article 5, paragraph 1b (new) ugyanaz, mint a 124. mód.

126. Article 5, paragraph 2 tiltja a program-igénypontot minden esetben, zavaros megfogalmazás, nem támogatjuk

127. Article 5, paragraph 2 az eredetivel lényegében megegyező tartalom, de az eredeti jobb kompromisszumként támogatható

128. Article 5, paragraph 2 teljes tilalom a program-igénypontra, nem támogatjuk

129. Article 5, paragraph 2 ugyanaz, mint a 128. mód.

130. Article 5, paragraph 2 ugyanaz, mint a 128. mód.

131. Article 5, paragraph 2 ugyanaz, mint a 128. mód.

132. Article 5, paragraph 2 ugyanaz, mint a 128. mód.

133. Article 5, paragraph 2 a szöveget érintő első módosítás elfogadható támogatható, de csak az első fele

134. Article 5, paragraph 2a (new) közvetve kizárná az információtechnológiai találmányok jelentős részét, nem támogatjuk

135. Article 5, paragraph 2a (new) lényegében ugyanaz, mint a 134. mód.

136. Article 5, paragraph 2a (new) a szabadalmi oltalom terjedelmét fogalmazza meg sajátos módon, esetleg elfogadható támogatható, bár szabadalmi jogi evidencia, a 139. mód. jobb

137. Article 5, paragraph 2a (new) hasonló szándék, mint a 136. mód., de pontatlan, nem támogatjuk

138. Article 5, paragraph 2b (new) lényegében ugyanaz, mint a 137. mód.

139. Article 5, paragraph 2b (new) a szabadalmi oltalom terjedelmét fogalmazza meg sajátos módon támogatható, de a 136. és a 139. mód. kizárják egymást, utóbbit preferáljuk

140. Article 5, paragraph 2c (new) a programalkalmazások teljes dokumentációja legyen a leírás része, nem támogatjuk

141. Article 5a (new) ugyanaz, mint a 122. mód.

142. Article 5b (new) beemeli a szabadalmi jogból, hogy mire nem terjed ki a kizárólagos hasznosítási jog, elfogadható támogatható, de célszerű lenne a felsorolást példálózóvá tenni

143. Article 5a (new) ugyanaz, mint a 141. mód.

144. Article 5b (new) lényegében ugyanaz, mint a 140. mód.

145. Article 6, paragraph 1a (new) hálózatok interoperabilitásánál bizonytalan feltételek esetén nem érvényesülne a szabadalmi oltalom, nem támogatjuk

146. Article 6, paragraph 1a (new) lényegében ugyanaz, mint a 145. mód

147. Article 6, second subparagraph (new) adatkonverzió két különböző adatfeldolgozó rendszer esetén - ne érvényesüljön a szabadalmi jog - nem támogatjuk

148. Article 6, paragraph 1a (new) szabályok interoperabilitás esetén kényszerengedélyre, elfogadható támogatható

149. Article 6a (new) ugyanaz, mint a 146. mód.

150. Article 6a (new) cél hasonló, mint a 148. mód., de ellentmondások, nem támogatjuk

151. Article 6a (new) lényegében ugyanaz, mint a 147. mód.

152. Article 6a (new) lényegében ugyanaz, mint a 151. mód.

153. Article 6a (new) cél azonos, mint a 148. mód.-nál, szövegek összevetése szükséges, részben elfogadható

154. Article 6a (new) nem támogatjuk; szigorúan kötelezné az "interoperability of comp. systems"-re vonatkozó szabadalmak használatának átengedését, túlságosan szigorú és körülírt

155. Article 6a (new) nem támogatjuk; még bonyolultabban körülírja az átengedési feltételeket

156. Article 6a (new) nem támogatjuk; "computer systems and networks" helyett "data-processing systems"

157. Article 6a (new) ua.

158. Article 6a (new) nem támogatjuk; a szabadalmi szerződéseket nyilvánosságra kellene hozni - szükségtelen és aggályos

159. Article 6a (new) ésszerűnek tűnik, de a "data-processing systems" kifejezés alkalmazását nem támogatjuk

160. Article 6b (new) nem támogatjuk, túldefiniált és szigorú

161. Article 7 nem támogatjuk; kihagyja az "open-source community"-re gyakorolt hatás figyelését;

162. Article 7 támogatjuk: hangsúlyozza a kkv-k foglalkoztatási helyzetének figyelését támogatható

163. Article 7a (new) intézményesítené, viszont elbonyolítaná a kkv-kra gyakorolt hatások figyelését kompromisszumként elfogadható

164. Article 7a (new) támogatjuk, szintén a kkv-kra gyakorolt hatások figyelése támogatható

165. Article 8 3 évre rövidíti az irányelv hatásáról szóló jelentés elkészítését támogatható

166. Article 8 hasonló az előzőhöz - esetleg ez az előnyös támogatható

167. Article 8, point (aa) (new) nem támogatjuk; túlságosan bürokratikus megfigyelés

168. Article 8 nem támogatjuk; a 3. év után minden évben jelentés a hatásokról túl sok

169. Article 8, point (b) ésszerű, egyszerűsít támogatható

170. Article 8, point (f) ésszerű, egyszerűsít támogatható

171. Article 8, point (f) ua. támogatható

172. Article 8, point (ga) (new) valós probléma támogatható

173. Article 8, point (ga) (new) Felesleges!

174. Article 8, point (ga) (new) a kkv-kra való hatás figyelésének hangsúlyozása - támogatjuk támogatható

175. Article 8, point (gb) (new) szükségtelen egy ilyen vizsgálat lefolytatása - az ilyen találmányok az irányelv szerint nem szabadalmazhatóak

176. Article 8, point (gb) (new) nem valószínű, hogy egy ilyen vizsgálat egyértelmű, egzakt eredményt hozna, nem támogatjuk

177. Article 8, point (gc) (new) az irányelvnek nem célja az ilyen irányú vizsgálódás, nem támogatjuk

178. Article 8, paragraph 1a (new) általános javaslat, független a számítógépes szabadalmaktól - itt szükségtelen

179. Article 8a (new) szükségtelen, túlbiztosítás

180. Article 9 ésszerűnek tűnik határidőt szabni támogatható

181. Recital 1 "Computer-assisted inventions" bevezetése - szükségtelen; a többi változtatás is felesleges, szószaporítás

182. Recital 2 nem támogatjuk; "computer-assisted inventions" fogalom bevezetése - szükségtelen

183. Recital 5 ua.

184. Recital 5a (new) nem támogatjuk; az ESZE módosítása nem célja az irányelvnek

185. Recital 6 nem támogatjuk; elhagyja a magyarázó szöveget; nem kellene!

186. Recital 6 nem támogatjuk; a beszúrt szöveg felesleges, hasonló van a Recital 7-ben

187. Recital 6 ua.

188. Recital 6 ua.

189. Recital 6 nem támogatjuk; a szoftverek kizárása minden magyarázat nélkül - félreérthető!

190. Recital 7 az eredeti pontosabb

191. Recital 7 nem kéne módosítani, a módosítás szigorúan kizárná a szabadalmazható találmányok köréből a felsoroltakat, nem csak az "as such"-értelműeket

192. Recital 7 ua.

193. Recital 8 nem támogatjuk; elkülönítené a technológia és a szoftver területét

194. Recital 8a (new) nem támogatjuk; szükségetlen hangsúlyozni, hogy az irányelv a tagországoknak szól

195. Recital 8a (new) nem támogatjuk; az ESZH jogállását tisztázná, nem ez a cél!

196. Recital 9 nem támogatjuk; az eredeti szöveg tömör és világos

197. Recital 9 ua.

198. Recital 9 ua.

199. Recital 9 ua.

200. Recital 9 támogatjuk, még világosabbá teszi a célt

201. Recital 10 nem támogatjuk; kizárná, hogy a programot is tartalmazó találmányok szabadalmazhatók legyenek

202. Recital 10 ua.

203. Recital 10 ua.

204. Recital 10 nem támogatjuk; félreértés: szerzői jogvédelemről van szó, de a szabadalmazhatósági kritériumokat alkalmazná

205. Recital 10a (new) nem támogatjuk; nem teszi egyértelművé a "technical contribution" fogalmát

206. Recital 11 nem támogatjuk; "innovation" és "invention" fogalmának keverése; általános szabadalmazási feltételek felsorolása

207. Recital 11 nem támogatjuk; kizárna bizonyos műszaki területeket

208. Recital 11 nem támogatjuk; felesleges az általános szabadalmazási feltételek felsorolása

209. Recital 11 nem támogatjuk; fogalmak keverése ("innovation" és "invention")

210. Recital 11 ua.

211. Recital 11 ua.

212. Recital 12 nem támogatjuk; az ESZH vizsgálata ezen az elven alapszik, nem kellene törölni

213. Recital 12 nem támogatjuk, a szakember fogalma másként jelenik meg

214. Recital 12 nem támogatjuk; nem világosabb az eredeti szövegnél; felsorolja az általános szabadalmazási feltételeket

215. Recital 12 nem támogatjuk; a 213. javaslat jobban megfelel a célnak

216. Recital 12 nem támogatjuk; a 213. javaslat jobban megfelel a célnak

217. Recital 12 nem támogatjuk; a 213. javaslat jobban megfelel a célnak

218. Recital 12 nem támogatjuk; a 213. javaslat jobban megfelel a célnak

219. Recital 13 nem támogatjuk; túlságosan leegyszerűsíti az "inventive step" megítélésének problémáját

220. Recital 13 nem támogatjuk; tömör, de nem kellene az "innovation" és "invention" fogalmakat keverni

221. Recital 13 ua.

222. Recital 13 ua.

223. Recital 13 ua.

224. Recital 13 ua.

225. Recital 13 ua.

226. Recital 14 nem támogatjuk; nem világosabb az eredeti szövegnél

227. Recital 14 nem támogatjuk; az eredeti szöveg jobban megvilágítja, milyen megoldások nem szabadamazhatók

228. Recital 14a (new) nem támogatjuk; egyértelműen kizárná minden adatfeldolgozás szabadalmazását

229. Recital 15 nem támogatjuk; "claims" helyett "claim" kifejezést javasol

230. Recital 16 nem támogatjuk; nem kellene törölni, jól behatárolja az algoritmusokat alkalmazó szabadalmak oltalmi körét

231. Recital 16 nem támogatjuk; az eredeti szöveg elegendő magyarázat

232. Recital 16 nem támogatjuk; az eredeti magyarázat szövege szükséges

233. Recital 16 ua.

234. Recital 16 ua.

235. Recital 16 ua.

236. Recital 16a (new) nem támogatjuk; zavaros magyarázat

237. Recital 17 nem támogatjuk; "computer assisted" fogalom bevezetése, túlságosan szűkítené a szabadalmazható találmányok körét

238. Recital 17 nem támogatjuk; az eredeti szöveg magyarázata helyes

239. Recital 17a (new) nem támogatjuk; felesleges megkötések a leírásra vonatkozóan

240. Recital 17a (new) ua.

241. Recital 17b (new) nem támogatjuk; a programnak magának a nyilvánosságra hozása nem támogatná a szabadalmazási hajlandóságot

242. Recital 18 nem támogatjuk; ("computer-assisted" kifejezés alkalmazása és feleslegesen részletező felsorolás)

243. Recital 18a (new) nem támogatjuk; felesleges megkötések; a számítógépek együttműködésére használatos programokra vonatkozó megszorítások korábban már szerepeltek

244. Recital 19 nem támogatjuk; egyértelművé teszi, milyen találmányokat lehet szabadalmazni

245. Recital 19 ua.

246. Recital 19 ua.

247. Recital 20 nem támogatjuk; az eredeti szöveg elegendő

248. Recital 20 nem támogatjuk; az eredeti szöveg megfelelő, alátámasztja a szabadalmi rendszer fontosságát

249. Recital 20a (new) nem támogatjuk; bürokratikus ellenőrzési rendszert javasol

250. Recital 21 nem támogatjuk; az eredeti szöveg megfelelő

251. Recital 21 nem támogatjuk; az eredeti szöveg megfelelő, mint a számítógépek együttműködésére szolgáló találmányokra vonatkozó speciális szabály megfogalmazása

252. Recital 21 Nem támogatjuk; az eredeti szöveg megfelelő, mint a számítógépek együttműködésére szolgáló találmányokra vonatkozó speciális szabály megfogalmazása

253. Recital 21a (new) nem támogatjuk; a megfigyelés kellően részletezve van a 10. cikkben

254. Recital 21a (new) nem támogatjuk; a számítógépek együttműködésére vonatkozó találmányokról kellően részletesek az intézkedések

255. Recital 22 nem támogatjuk; a számítógépek együttműködésére vonatkozó találmányokról kellően részletesek az intézkedések

256. Recital 23 nem támogatjuk; a végleges szövegnek nem kéne javasoltnak deklarálnia az irányelv intézkedéseit; a "computer-assisted" kifejezés alkalmazása nem szerencsés

view · edit · attach · print · history
Page last modified on June 12, 2005, at 02:47 AM